Както всяко начало, и това на графологията е трудно . Отначало я приемат за окултна наука, а занимаващите се с нея – за шарлатани. Днес графологията може да отчете характерните особености на отделната личност чрез анализ на нейния почерк и да извади практически заключения в няколко направления.

Сред страните с най-дълбоки традиции и богата литература в областта на графологията могат да бъдат посочени Русия и Франция. Първият значителен труд принадлежи на абат Мишон (1871).

Като материален акт, писането ангажира голям брой нервни връзки, а като белег на човешкия характер, то може да се свърже с жестикулирането. Човек, имащ нужда от изразяване с жестове по повод и без повод според учените ще има подобна реализираност в почерка, който най-вероятно няма да бъде спокоен и плавен.
Преди да се започне анализа на даден тескт е необходимо да се знае полът на лицето, чийто почерк ще се изследва, защото съществуват както феминизирани мъже, така и жени с мъжки характер, а това би подвело анализа.

Лесно е да се заключи, че колкото един почерк е по-близо до преподаваните норми, толкова неговият автор е с по-слаба индивидуалност. Необходимо е известно въображение, за да бъдат натъкмени общите правила към личността, така че почеркът да остане разбираем за околните. За да предаде по-бързо мисълта си, авторът на дадения почерк е принуден да съкрати част от буквите или да ги изписва слято. Такъв е почеркът на човек с умствени възможности над средните. От калиграфските форми в почерка - утежнен от орнаменти, можем да заключим, че авторът му е с разум, обременен от излишества.

Формата на буквите, тяхната големина, наклон, разположение върху листа са от огромно значение за калиграфския анализ. Това са различни показатели, които, сумирани, представят картината на анализирания характер. Почеркът, подлаган на анализ, трябва да бъде изписан върху лист без редове, защото е важно как ще го разположи неговият автор. Ако посоката на изписания върху листа ред се накриви надолу, пред нас е песимист или плах човек. Тъкмо обратно изглежда почеркът на оптимиста и амбициозния човек. По-сложен е вълнообразният почерк, защото той издава автор, който лесно се поддава на внушение и не притежава воля, но това е и почерка на сръчните и лесно адаптивни хора.

Ето няколко други примери: авторът, който изписва ъгловати и прости букви, е прям, а онзи, който използва заоблени, е по-заобиколен, както кривата линия е по-заобиколна. Моралната страна на един човек се оглежда във формата, която предава той на буквите. Самохвалецът се перчи дори с почерка си.

Приложението на графологиятя днес е огромно. То не се изчерпва само в съдебната практика. Анализът на почерка може да даде ценен съвет на лекаря, тъй като някои болести имат патогномични признаци в почерка. В периода на пубертета се наблюдава изкривяване на някои елементи в почерците, което се дължи на жлезите с вътрешна секреция.

В заключение ще кажем, че графологията, както медицината, е и наука, и изкуство.
Личността се разгадава по подписа (практическа графология)        

Днес на графологията се предава огромно значение. Много фирми имат в своите екипи експерти-графолози, съставящи характеристика на кандидатстващите за работа. От данните, интересуващи графолозите, особено значение има подписът, тъй като той не се подчинява на правилата на пунктуацията и в него индивидът може да се прояви най-добре и свободно. Не случайно подписът е наречен „втора характеристика” на личността.


По-долу поместваме някои от основните характеристики на подписа, разкриващи отделни страни на човешкия характер.

Посока на подписа

Тя може да бъде нагоре, надолу или равна. Посоката нагоре говори за оптимизъм, надолу – за песимизъм, а равната посока – за балансирана личност.

Дължина на подписа

Дългият подпис характеризира човека като способен да вниква в работата, усърдно да изпълнява своите задължения. Краткият подпис принадлежи на човек, който няма търпение, който не вниква дълбоко в нещата и природата на работата. Този човек не е способен към монотонна работа, изискваща постоянно внимание.

Начало и край на подписа

Първата половина на подписа е свързана с умствената дейност – по нея се съди за това как човек започва своята работа. В същото време е свързана с интелектуалната и умствена сфера, докато втората половина се отнася до практическата и физическата дейност и с това как човек завършва своите задължения.

Когато в началото на подписа стоят две или три главни букви, при отсъствие на едри образувания във втората половина, то с увереност можете да твърдите, че този човек отдава предпочитание на умствения труд. Подобни подписи имат ръководителите от различен ранг.

Подписи с минимум заглавни букви в първата част говорят за склонност към професии, свързани с обществената дейност и комуникации.

Когато крупните елементи са във втората част на подписа, имаме характер, който е склонен към практическа дейност.

Височина на буквите, главни и малки букви


Когато главните букви в подписа са високи значително повече от малките, то този човек е капризен в отношенията си с околните. Когато главните букви незначително се отличават от малките, то собственикът на този подпис е скромен човек.

Малките букви характеризират човека като рационален, икономичен, конкретен, а също и способен за концентрация, но твърде малките букви говорят за егоизъм.

Едрите букви, като при децата, характеризират мечтателност, в някои случаи наивност, непрактичност, излишна доверчивост. В същото време едрите букви говорят за стремеж към независимост и свобода на действие.

Закръглени и остри букви

Добрите, меките и спокойни хора имат закръглени букви, за разлика от нетърпеливите, раздразнителните и резките. Ъгловатите букви също така говорят за стремеж към независимост, склонност към лидерство, честолюбие.

В различни периоди на своите взаимоотношения човек може да проявява различни наклонности. Това също намира отражение в подписа му.

Свързаност на буквите

Когато буквите на подписа са свързани, това говори за последователен, логичен характер. В някои случаи това може да означава консервативност на възгледите или не така бързо възприемане на новото.

Буквите на подписа, между които има умерено количество разстояние говорят за адаптивен характер.

Излишното количество елементи, свързващи буквите в подписа, свидетелстват за непредсказуемост, мечтателност, стремеж към привличане вниманието на околните върху себе си.

Увереност в изписването на буквите

За увереността на човека се съди по увереността, с която той се подписва.

Различни украшения в подписа

Дали човек преувеличава своите качества – това също се разкрива в подписа. В случаите на преувеличение, в подписа се появяват различни завъртулки, лентички и други елементи, които разкриват неискреността в човека.

У открития човек подписът е прост и скромен.

Но различните украшения не винаги се считат за лош признак. Подобни подписи имат математиците и физиците, хората, използващи ума си за логически операции. Подписите им често са „оголени”, което говори за конкретност на мислите. Напротив, когато буквите са свързани една с друга, това е знак за суетност и нелогичност.

Разстояние между буквите

Този признак определя щедростта на човека. Може да се узнае в какъв период той е щедър и в каква сфера – интелектуална или материална. Това зависи от участъка от подписа, в който разстоянието между буквите е голямо – в началото или в края.

Подчертавания и зачертавания в подписа

Тези, които подчертават своя подпис, са самолюбиви, интересуват се от мнението на околните, характеризират се с голяма обидчивост. Когато линията в подписа е накривена към върха, хората, имащи такъв подпис, са горди и се стремят към големи постижения.

По дължината на линията в края на подписа може да се съди за степента на възможност на човек да допуска в своята работа околните.

Когато човек зачертава своя подпис, това говори за недоволство от себе си, съмнение, колебание. Такива хора може да страдат от неврози и язва.

Вертикални линии в подписа

Когато в подписа се срещат елементи, напомнящи вертикални линии, това се означава като бариера, тормоз на мисленето или действията. При такива елементи е нужно да се обърне внимание в коя част на подписа се намират те. Наличието им в началото са указание за оскъдна фантазия, интелект и творчески наклонности.

Когато вертикалните линии са в средата на подписа, това означава задръжки между идеята и реализирането й. Вертикалите в края на подписа са указания за трудност в завършването на започната работа. На такъв човек е необходим контрол или съответен стимул.

Точка в подписа

Точката се явява положителен признак. Нейното наличие в подписа свидетелства за дисциплинираност и склонност към завършване на започнатото.

Когато точката е в края на подписа, това говори за стремеж на човека обезателно да завърши започнатата работа, така че това е един от показателите за изпълнителност.

Ако точката е в началото на подписа – това е свидетелство, че човекът се стреми да получи изчерпателна информация преди да пристъпи към изпълнението на задачата.


http://www.occultism.biz/content/view/820/60/

http://www.mastilo.info/content/category/7/23/32/